Gallery

May 10, 2008 Dr. Jizhong Li's VisitYu Zou, Dr. Jizhong Li, Mingkun Sun, Prof. Ernie Pan, Dr. Xu Wang, Yan Zhang, Chia-Hau Chen, Ruifeng Wang (from left to right)
May 15, 2008 Group membersMingkun Sun, Yu Zou, Yan Zhang, Dr. Xu Wang, James J. Ramsey, Prof. Ernie Pan, Yuanguo Chen, Chia-Hau Chen, Ruifeng Wang (from left to right)